¾Þ-hÛ-»-mºÛ-zôh-qºÛ-¸-DP.ü


2007.06.04

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-G¼-HÛ-qm-Wz-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-¾Þ-hÛ-»-mºÛ-mP-»ôh-qºÛ-¤Dº-ºIô-ŸïÅ-qºÛ-zôh-qºÛ-¸-DP-hïºÛ-zhG-qô-ºzÞ¤-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-¸-DP-GÛ-±ôP-¾Å-GZï¼-zºÛ-Ç+zÅ-h;º-P¾-G®ô-zô-G-¼ï-ºyh-ˆÛ-»ôh-¤ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-fh- ±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎