l-Å-zÞh-¤ïh-¤Z¤-¾G-ÁïÅ-z¸ô-IÔºÛ-Pô-vôhü


2007.11.12

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zÞh-¤ïh-¤Z¤-¾Å-¾G-ÁïÅ-z¸ô-IÔºÛ-fôm-Bïh-hP.ü xÛ-±ôP-GmP-xôGÅü ¾Å-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-z¸ô-ºGô-qj¨-lô-Xï-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-xôGÅ-OÛG-ŸÝGÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎