yâ-GݺÛ-ÁïÅ-»ôm-Vïh-Zïm-ÆâP-±ôP-¾Åü


2006.07.17

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-mP-yâ-GݺÛ-ÁïÅ-»ôm-Vïh-Zïm-ÆâP-Zô-¤Dm-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hïºÛ-Mã-¤±m-hP.ü DP-q-hP-±ôP-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-Zïm-ÆâP-¤-ºWôG-Zô-xôGÅ-fh- Zï-ÆâP-¤-ºWôG-GÛ-±ôP-¾Å-GZï¼-¤Dm-zÅôh-m¤Å-¤Gôm-qô-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎