¿kÛ-¾Û-zŤ-»Å-JÀÛP-GÛ-Gmh-hômü


2006.08.14

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-‚-GŸG-TïÅ-qºÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-¼P-GmÅ-»ôP-z¼- fôG-¤¼-zôh-¤Û-±ôÅ-PôÅ-mÅ-DÅ-¾ïm-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-V-Aïm-DG-TÛG-¿kÛ-¾Û-¾Å-hôm-GôP-ºwï¾-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GÛÅ-zbôm-q-ÅôGÅ- h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-WÛ-VGÅ-Ç+ô¼-Å-GmÅ-zhï-hôm-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GmÅ-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎