རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱ་གར་ལས་ཀྱང་རྗེས་ལུས་ག་ཚོད་ཐེབ་ཡོད་རེད།

རྒྱ་རིགས་དཔྱད་གཏམ་པ་གྲགས་ཅན་ཚའོ་གྲང་ཆིང་གིས་བྲིས་པའི་དཔྱད་རྩོམ།
2009-06-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་དཔྱད་གཏམ་པ་གྲགས་ཅན་ཚའོ་གྲང་ཆིང་གིས་འགོ་བརྗོད་དུ་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱ་གར་ལས་ཀྱང་རྗེས་ལུས་ག་ཚོད་ཐེབ་ཡོད་རེད་ཅེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ་དེ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།