༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུར་འདེས་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད།

༸གོང་ས་མཆོ་ཧིཊ་ལར་ལྟ་བུར་དཔེ་སྦྱར་བར་ཇིའུའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།
2012-04-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་ཤེས་བྱའི་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གསར་ཤོག་ཐོག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ཧིཊ་ལར་ལྟ་བུར་དཔེ་སྦྱར་ཏེ་སྐུར་འདེབས་ཞུས་པ་དེར་ཇིའུ་མི་རིགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པས་རྒོལ་གཏམ་བཏང་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མིའི་རིགས་ཡོངས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་གནང་མཛད་པར་བསྔགས་བརྗོད་ཞུས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།