GŸôm-BïÅ-Fôh-Z¾-fºÛ-h;º-P¾ü


2007.10.22

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¾ï-±m-mP-ü zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-GŸôm-BïÅ-Fôh-f-¤G-Z¾-fºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-q-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-¤Dm-;Ým-wm-¸ï¼-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝ-DP-hï-»ÛÅ-zôh-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-f-¤G-Z¾-f-»Û-h;º-P¾-º‚ãP-Aïm-hP-¼ôGÅ-¼¤-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-ºGm-º²Ûm-Oô¾-¤-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎