zôh-¤Û-mh-¤m¼-¼ÛGÅ-¾-¼ôGÅ-¼¤ü


2007.12.10

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-Ǩm-DP-hÝ-zôh-¤Û-Z¤Å-fG-±ô¼-Ǩm-zTôh-ˆÛ-ºIô-Iôm-GbôP-Mã¼-h;º-P¾-Vïm-qô-»ôh-¤Dm-hP.ü ¿ËG-q¼-hÝ-DG-TÛG-Ǩm-zTôh-ˆÛ-ºIô-Iôm-ÇS-fôm-G»¼-¤Dm-‚ãP-»P-BÛm-±z-vôh-MãºÛ-h¤ÛGÅ-dïm-¤ïh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-¾-G»Þ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¤Û-mh-¤m¼-¼ÛGÅ-¾-hP-„ÀPÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-M-G¼-Ǩm-DP-hÝ-¤Gô-Çeôm-hP-Ǩm-¼Ûm-ÅôGÅ-¼ôGÅ-¼¤-º±ô¾-Iâz-GmP-¤Dm-±ï-¼ÛP-Oô¾-h;¼-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎