º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ôü


2004-11-29
Share

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-º²¤-JÀÛP-Íñ²-ZÛm-¤ô-hP-hÝÅ-zÇeàm-bï-Íñ²-ºGôh-mh-ÇSôm-ºGôG-‚-fzÅ-hP-ü Ǩm-zTôÅ-ˆÛ-zMãh-¼Û¤ü hïP-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-fôG-Íñ²-Ǩm-»¼-MÅ-WÛ-xÛm-»ôh-¤ïh-fh-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-fzÅ-ˆÛ-ÁïÅ-‚-DG-TÛG-xÛ-¾ÞGÅ-Ǩm-q-dºÞ-„Àô-z¸P-hq¾-¿km-¾GÅ-ÅÞ-G»Þ-Oôm-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¾ï-±m-mP- M¾-uÛºÛ-Íñ²-ZÛm-¤ô-hP-Zï-zºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-zÇkÝm-mÅ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zzÅ-hP-Íñ²-mh-»¤Å-ºwï¾-MÅ-ºIô-±ß¾-¾-Eh-q¼-ºIô-±ß¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-TÛG-lô-Xï-¤±ô-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-»ôhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།