༡༩༠༤ནས་ད་བར་གྱི་བོད།

༡༩༠༤ནས་ད་བར་གྱི་བོད།

༡༩༥༠ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དཔུང་འཇུག་ཐོག་མར་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དཔུང་འཇུག་ཐོག་མར་བྱས་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།