བོད་མི་ངོ་རྒོལ་བ་སུམ་ཅུར་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་མི་ཞི་ངོ་རྒོལ་སུམ་ཅུར་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ནས་མང་མཐའ་ཚེ་བཙོན་བར་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནད་དོན།
2008-05-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བོད་སུམ་ཅུར་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ནས་མང་མཐའ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་གནད་དོན་ཐད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ ཁྲིམས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་མ་བྱས་པར་ ཁྲིམས་གཅོད་དྲང་བདེན་བྱུང་མེད་སྟབས་བོད་མི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་མང་གིས་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་ཐོབ་ཐབས་མེད་ལུགས་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བའི་དོན་གནད་ཐོག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།