M¾-ÇeôP-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤- 4ü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü ;ï-m-^¼-zTº-zŸÝGÅ- M¾-ÇeôP-±ï-¼ÛP-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Åü z;º-„Àôm-Ç~äG-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-GŸÛÅ-ÇtôÅ-GmP-z-hP.ü ¤ïG-¾ô¼-JËm-WÛºÛ-zÞh-¤ïh-¤Z¤-¾Å-DôPÅ-ˆÛ-zÞh-¤ïh-±ô¼-GP-TÛºÛ-xG-¼ôGÅ-GmP-z-hP.ü ¤f¼-;ï-m-^¼-GŸÛÅ-ÇtôÅ-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎