¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï- 1ü


2007.06.18

{}ü üz®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-hï-¼ÛP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-ÁÛG-ljm-Oôm-ŸÝ-Mã¼- z®m-‚ô¾-¾-wïzÅ-XïÅ- lô-Xï-JÀÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔ¼-º²Ûm-¼Û¤-zMh-q-q¼-ŸÝGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-Z¤Å-±ô¼-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-Pô-vôh-GmP-zºÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎