¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï- 2ü


2007.06.25

{}ü üz®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-hï-¼ÛP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ºƒÛ-GÝP-z;º-Mãh-ˆÛ-„À-¤-¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅ-¾Å- ¾ïºÞ-z¼-¤-ºhÛºÛ-mP- DôP-GÛÅ-¶-¼-a-ÅÛ-zôh-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-½Àôz-IÔ-mÅ-Í-®$ºÛ-xG-ºEï¼-zŸïÅ-XïÅ-M-¾-;©-q-Ç+Ý-yïP- 16 q-¤VôG-hP.ü Eã-P-¼Ûm-qô-Vï-hP.ü hqº-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¾-ÅôGÅ-qºÛ-ºƒÛ-GÝP-z;º-Mãh-ˆÛ-„À-Vï-DG-GÛ-iâP-mÅ-Ç+Ý-»ôm-GÅm-¢ôP-GmP-z-hP.ü xÛÅ-ÅÞ-Í-¤ï-¼Û-;¼-zôh-ˆÛ-mP-VôÅ-hôm-hÝ-wïzÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-n¤-f¼-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎