¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï- 3ü


2007.08.17

{}ü üz®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-hï-¼ÛP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ºƒÛ-GÝP-z;º-Mãh-ˆÛ-„À-¤-¤Dm-Vïm-h;ôm-¤VôG-M¾-¤±m-¼Ûm-qô-Vï-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ljÛP-zÇkÝÅ-¾Å- ¾ïºÞ-¤fº-¤-ºhÛºÛ-mP- Í-¤ï-¼Û-;-ÅôGÅ-ÅÞ-DôP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-GmP-źÛ-¿eï-GmÅ-¤P-qô-Gż-º²âGÅ-GmP-z-hP-ü mP-VôÅ-ˆÛ-wm-»ôm-hP-¼Ûm-fP-ü mP-VôÅ-ÇÀôz-Çtï¾-GmP-ÇePÅ-±h-¿km-WÛ-ºi-»Ûm-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GÁ¤-¾-Pô-vôh-GmP-z¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎