±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ- 1ü


2007.04.30

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü z;º-„Àôm-Ç~äG-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-hGï-±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-¾GÅ-ˆÛÅ-hï-ÇS-ÇÀôz-IÔºÛ-hGï-Lm-GmP-zºÛ-Ÿô¼-¾-mô¼-MÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-VGÅ-hP-z;º-„Àôm-Ç~äG-mP- ¿Ë-¤ô-hP- ¹ôÅ-G¼-ÅôGÅ-ˆÛ-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-GTïÅ-º²Ûm-GmP-xÛ¼-zÇeôh-ºôÅ-qºÛ-¾ïGÅ-Bïh-ºWôG-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼- ¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎