±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ- 3ü


2007.04.09

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü z;º-„Àôm-Ç~äG-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-hGï-±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-¾GÅ-ˆÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Å-ü DôP-GÛÅ-ÇSôm-Vh-¡m-^-¼º¤-mô¼-MÅ-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛ-VGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ¼-¾ô-¤P-¼ÛP-¿ËG-zŤ-n¤-q¼-hG-qºÛ-ÇKô-mÅ-uÛ-Ǩm-ŸzÅ-ºhïGÅ-WÛ-¿e¼-ŸÝÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾ô-MãÅ-GÅÞPÅ-z-hï-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GÅÞ¤-q-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎