±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ- 5ü


2007.04.23

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü z;º-„Àôm-Ç~äG-GÛ-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-IÔºÛ-ÇÀôz-hGï-±ï-hzP-hq¾-º‚ô¼-¾GÅ-ˆÛ-¤Û-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-º‚ã¼-z-DG-¾Å-¾ïºÞ-¤fº-¤-ºhÛºÛ-mP-ü zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¤hÝm-hÝ-wÞ¾-zºÛ-h¤-zTº-GŸÛ¼-z¸ÞP- DôP-GÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-ˆÛ-mÝÅ-qÅ-fÞz-±h-z¼-hÝ-zôh-hP- zôh-¤ÛºÛ-¯-hôm-fôG-¾Å-ºDÞ¼-¤Þ-¤fÞh-zŸïÅ-Mã¼-ºHã¼-z-¤ïh-qºÛ-Vôh-Åï¤Å-º²Ûm-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GÅÞ¤-q-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎