Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ- 1ü


2007.08.27

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Ç+zÅ- 14 qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-DôPÅ-mÅ- »ô-¼ôz-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞÅ-Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Å- ÇSôm-ºIôºÛ-¾ïºÞ-ºhÛºÛ-mP- DôP-GÛ-ºFâPÅ-»Þ¾-hP-ü ‚ÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-im-±ô¼ü xÛÅ-ÅÞ-z®m-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-XïÅ- ÇÀôz-IÔ¼-ŸÝGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-¥ôP-±ô¼-Ç+ô¼-ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ÅÞ-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎