Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ- 6ü


2007.10.01

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Ç+zÅ- 14 qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-DôPÅ-mÅ- »ô-¼ôz-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞÅ-Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Å- ¾ïºÞ-ºhÛºÛ-mP- DôP-GÛÅ-¿kÛ-¾ÛºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-mÅ-M¾-¼zÅ-fôG-¾-Íï¤-Íï-ŸïÅ-qºÛ-xG-ºEï¼-zŸïÅ-ˆP-xÛÅ-ÅÞ- w-¼ïm-ÅÛ¼-wïzÅ-XïÅ- ¤Û-±ï-Bï¾-xÛ¼-Zï-z¼-¤Dô-zºÛ-º±ô-dïm-¾Å-¼ÛGÅ-º±ô¾-Mã¼-Íï¤-Íï-¾G-ºEï¼-Dô-mÅ-wm-fôGÅ-hï-®¤-GÅôÅ-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-fÞz-q-‚ãP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm--ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎