Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ- 8ü


2007.10.29

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Ç+zÅ- 14 qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-DôPÅ-mÅ- »ô-¼ôz-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞÅ-Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Å- ¾ïºÞ-ºhÛºÛ-mP- DôP-GÛÅ-¼P-hôm-ÇÀh-xG-¾Å-GmP-zºÛ-Ÿô¼-¾-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÅÛh-ÅÛºÛ-hôm-GTôh-DP-¾-hP-„ÀPÅ-fôG-xG-¼ôGÅ-GmP-z-hP.ü z¾-»Þ¾-mP-GÛ-Z¤-fG-zôh-yâG-±ôºÛ-ÁïÅ-»ôm-ÇÀh-hÝ-¢Ûm-zhG-fzÅ-º±ô¾-GmP-zŸÛm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm--ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎