Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ- 9ü


2007.11.05

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-z®m-‚ô¾-HÛ-¤Û-±ïºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Ǩôm-¤D¼-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-¾Å-DôP-hP-DôP-GÛ-ÇÀôz-IôGÅ-fÞm-¤ôP-GÛÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ-qô-bØ-¾-zôh-ˆÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-zMãh-ÇÀôz-»ôm-¼ôGÅ-¼¤-GmP-źÛ-z¾-»Þ¾-DÞ¾-HÛ-Z¤-fG-zôh-yâG-hP-ü zôh-yâG-hï-±ôºÛ-w-¤-¿Ëm-hÝ-ÁïÅ-»ôm-uÛ-hP.ü ‚ï-ƒG-º±ô-dïm-hP-ºƒï¾-zºÛ-ÁïÅ-»ôm-HÛ-wm-½ÀzÅ-Ç+ô¼-ÇÀôz-Çeôm-GmP-zºÛ-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-OÛG-ºGm-º²Ûm--ºzïm-q-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎