M-zôh-¤-ºV¤-z¼-ÅPÅ-MÅ-ˆP-um-Vz-zÅÛ¾-Mãü


2007.06.21

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-¯ô¤-»ÛG-¿kݤ-¼ÐºÛ-¾ï-±m-mP-ü Ç+Ý-ŸzÅ-¾ÛºÞ-Ÿºô-=âºÞ-mÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-zºÛ-ºGô-zXôh-hÝ- M-zôh-ºV¤-¤fÞm-¤-‚ãP-z¼-hÝü ÅPÅ-MÅ-ˆP-hzP-¤ïh-um-Vz-zÅÛ¾-Mã-»Ûmü ŸïÅ-ºDôh-q-hï-¼ÛG-º²Ûm-¾GÅ-mÅ-wz-zNå¼-HÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎