ºƒôG-qÅ-ÆÛh-hzP-¤Gô-dÛP-ÇÀô^-¸ï¼-zü


2007.11.09
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸÝ-zºÛ-¾ï-±m-mP.ü ºGô-zXôh-hÝ-ºƒôG-q-GTÛG-GÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-hzP-¤Gô-dÛP-ÇÀôGÅ-¸ï¼-zü ŸÝ-zºÛ-¹-ÁÅ-ÇSôm-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-hÝ-ºƒôG-q-¼ôP-M¾-Í-IGÅ-ŸïÅ-qÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-zôh-¾-Ghm-ºiïm-ŸÝ-hGôÅ-q-hP.ü Vz-ÆÛh-z®ôm-q-VßP-ÆÛh-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-hP.væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-ÅôGÅ-z®ôm-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-¯ô¤-»ÛG-hï-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-wz-zNå¼-HÛÅ-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎