ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅü


2007.01.04

author-woser-200b.jpg
q¼-hzP-ºôh-¸ï¼ü

{}ü üºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 6 ZÛm-mÅ-z¸ÞP-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-mÅ-zôh-mP-GÛ-zÞh-¤ïh-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-hP-¿Ëm-hÝ- ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅü ŸïÅ-qºÛ-¾ï-±m-Gż-q-ŸÛG-Vïh-OÛG-ŸÝÅ-mÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-q-m¤-»Ûm-zôh-mP-GÛ-ÇS-iôºÛ-xG-±ôh- 7 hP- 9 qºÛ-fôG-ljm-Oôm-ŸÝ-Mã-»Ûmü ¾ï-±m-Gż-q-ºhÛºÛ-mP-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP.ü hq¾-º‚ô¼-hP-Vz-ÆÛh-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-ºi-¤Ûm-fôG-Z¤Å-ŸÛz-ˆÛÅ-M-»ÛG-fôG-mÅ-¯ô¤-ºƒÛ-GmP-z-DG-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-zôh-»ÛG-fôG-»ÛG-zNå¼-HÛÅ-ljm-Oôm-ŸÝ-Mã-»Ûm-qÅ-n¤-q-±ôÅ-GÅm-Mã-¤-z½‰ïÅ-q-GmP-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎