hGº-¿km-¿S-¤Vôh-fôG-z;º-Mü


2007.01.08

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-Gż-q-ºhÛºÛ-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ÁôG-ÅôGÅ-ˆÛ-zMãh-zôh-mP-zôh-¤Û-n¤Å-mÅ-¼ï-zô-hGï-¿km-qºÛ-zÇem-qºÛ-Æô¾-‚ïh-Xï-®ôP-D-q-Vïm-¤VôG-Ç+Ý-¥-Pm-¾Å-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã¼-z;G-M-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-mÅ-¯ô¤-hï-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-wz-zNå¼-HÛÅ-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎