M-¤ÛºÛ-»Û-¯ÛºÛ-fôG-Wô-zôºÛ-Ç+Ý-z½‰mü


2007.05.30

jowo-on-soapbox-200.gif
q¼-q-ºôh-¸ï¼ü

{}ü üzhÝm-yG-ºhÛºÛ-ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸÝ-zºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ- Wô-zô-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+Ý-z½‰m-@P-q-ºFâ-zºÛ-Ez-zOGÅ-VGÅ-»ôh-ŸÝ-z- hïP-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-@P-q-ºFâ-zºÛ-»Û-¯ÛºÛ-ÁôG-ÇK¤-HÛ-ÇeïP-zôh-¤Û-»ôPÅ-ˆÛ-hh-qºÛ-dïm-¿Ë-źÛ-Wô-zôºÛ-Ç+Ý-z½‰m-¢¼-mÅ-Ez-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¯ô-¤-»ÛG-hï-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-wz-zNå¼-HÛÅ-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎