¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-Z¾-FÛ-ºôG-¤ü


2007.05.18

chinese-on-lhasa-train-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-ºôh-¸ï¼-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-ºGô-zXôh-hÝ-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-fôG-zBôh-Ç+zÅ-Z¾-FÛ-ºôG-¤ºÛ-¾G-ºEï¼-¤-¼GÅ-q-GP-»Ûm-ŸÝ-zºÛ-¯ô¤-»ÛG-ºhÛ-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-wz-zNå¼-hP-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎