ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ô^-fïPÅ-GZÛÅ-qü


2006.09.27

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ÅÞh-²¼-¾ïm^ºÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-hïP-Ç+zÅ-º±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-»m-¾G-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-GZÛÅ-q-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-M¾-±ôGÅ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-mP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-¾Å-hôm-ºGm-ºDÞ¼-z-zÇem-º²Ûm-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎