M¾-Dz-¿SºÛ-h¤G-¢ôP.ü


2007.09.12

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾Å-¼Û¤-HÛ-mP-ü Zï-¾¤-M-G¼-HÛ-Á¼-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Ç~ïP-GÙ¾-¤±ô-DÞG-bà-Í-¼Û-hP-ü ZÛ-ÈôP-ü M-G¼-zTÅ-q-±ßh-qºÛ-M¾-Dz-¿S-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-VïÅ-ŸÛ-M-Vï-zºÛ-h¤G-¢ôP-ŸÛG-‚Å-q-hïºÛ-Ez-±h-hP-hGôÅ-q-Mã-¤±m-WÛ-»Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎