M-mG-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-¾¤-¾ÞGÅ-f-Ÿm-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qü


2007.10.02

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-¾¤-Í-¼ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-¼P-hzP-DP-qÅ-ŸÛz-ºWâG-ljm-fôG-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP-M-mG-mÛ-º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-mP-mÅ- GŸÝP-º²Ûm-¾¤-¾ÞGÅ-f-Ÿm-ÁôÅ-»ôh-źÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-¼Û-V¼^Î-wÛ-¾Û-»ÛÅ-xôGÅ-OÛG-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-wz-zNå¼-hP-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎