GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-fôG-z;ôh-qºÛ-zXôh-±ÛG-hP-Ç+Ý-z½‰mü


2007.10.16

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-ˆÛ-‚-h;º-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-q¼- ‚-hGº-hïºÛ-fôG-hq¼-¼ÛÅ-hP-Vï-zÇeôh-ˆÛ-zXôh-±ÛG-ÅôGÅ-WÛ-ºi-z;ôh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÞ-VßP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z-ŸÛ-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎