zÞ-‡ô-hP-¤Þ-Á-¼w-hz¼-IôÅ-ºV¤-¤-‚ãP-zü


2007.09.06

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-q-;ÛÅÎf×m-mP-¤-ºôPÅ-q¼-GŸÝP-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-fh- ÆÛh-º²Ûm-q¼-¶ï²Ï-¤Þ-Á-¼w-hP-ü »Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-zï-m-²Û¼-zÞ-‡ôn¤-GZÛÅ-hz¼-Zï-¾¤-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¤P-GmP-»ôh-ˆP- h-z¼-¤ôÅ-¤fÞm-HÛ-IôÅ-ºV¤-ŸÛG-zŸG-fÞz-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎