zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-‚-mh-Ez-Gh¾-‚ãP-zºÛ-Gmh-hômü


2007.03.14

CHINA_BIRD_FLU_CHICKEN_200.thumb.jpeg
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-ÍïT-w¶×»Ûw-Íïm-¶m-ŸïÅ-q-‚-mh-Ez-Gh¾-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾-Zï-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-‚Å-»ôh-q¼-zdïmü mh-GŸÛ-ºhÛ-¤Û-ºGô-zºÛ-Vïh-fzÅ-hÐôGÅ-¸ôm-WÛ-¿e¼-‚ïh-±ß¾-Ç+ô¼-ºW¼-¤ï-mÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-xÛ-¾ÞGÅ-Ǩm-q-bѺÞ-„Àô-z¸P-hq¾-¿km-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎