»ô-¼ôz-hP-Í-¼ÛÅ-qï-¾ÛÅ-‡ï-mÛ»m-ºƒï¾-z-ÇÀ¼-GÅôü


2007.06.27

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼Û-hP-»ô-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-OÛG-º²âGÅ-zTÅ-qÅ- hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-qï-¾ÛÅ-‡ï-mÛ»m-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-Gż-qºÛ-¤Z¤-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-ÇÀ¼-GÅô-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎