»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²â^-M-Bïh- 1ü


2006.10.04

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü »ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-M-Bïh-GbôP-zŸÛm-»ôh-q¼- ¾Å-hôm-ºhÛºÛ-¤f¼-fÞG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-WÛ-»Ûm-hP- hïºÛ-Ç+ô¼-±ôGÅ-DôPÅ-M¾-Dz-±ôºÛ-mP-zŤ-±ß¾-WÛ-»ôh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- ºW¼-¤ï-mÛºÛ-M¾-Å-Ç~ï¼-¾Ûm-mP-zTº-zŸÝGÅ-±ï-hzP-mô¼-zÞ-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-hP-qô-hï¼-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎