qï-¾ÛŇ»Ûm-mP-GÛ-h;º-½‰ôG


2006.12.20

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü qï-¾ÛŇ»Ûm-ÆÛh-º²Ûm-¤ô-È-¤h-Í-Ç~Å-»ÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ÇS-mݼ-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-º‚ãP-Aïm-hP- hï-¾Å-ºyôÅ-bï-¤Û-¤P-mP-DÞ¾-ºfz-ºFâG-»ôP-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎