M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-z;G-Çkô¤-HÛ-FÛ¤Å-GŸÛü


2007.10.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-mP-z¸ôÅ-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-DG-TÛG-GÛ-fôG-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-hÝG-µÅ-ºi-¤Ûm-fôm-qºÛ-½‰ôG-JÀïP-»ôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- Í-¼ÛºÛ-wξô-¼Û-^-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-qפ-zï-IôP-Çkï-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-z;º-Çkô¤-‚ïh-Mã¼-h¤ÛGÅ-qºÛ-FÛ¤Å-ºV¼-ŸÛG-GÛ-Gô-zÇkݼ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-qפ-zï-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-¾GÅ-ÅÞ-zT¼-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎