w-¼ïmÅ-¼Þ-¤Û-¤P-ºhÝ-ż-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG


2007.02.07

{}ü üºfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-w-¼ïmÅ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-Vï-źÛ-Å-DÞ¾-DG-bà-f-¤G-ºfïm-¤Û-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-GmP-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-hôm-Ç+ô¼-w-¼ïmÅ-M¾-Å-qï-¼ÛÅ-mP-FÛ¤Å-ˆÛ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-zŸÛm-qºÛ-fÞz-zÇem-M-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བྱུང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎