qï-TÛm-Íô-¾Û¤-qÛ;Å-mÅ-xÛ¼-ºfïm-HÛ-hGôPÅ-±ß¾ü


2007.03.28

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ºhÛ-¾ôºÛ-w-¼ïmÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-ºôÅ-¤Û-n¤-qÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛm-hÝ-º±ôG-MãºÛ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;Å-¯ïh-ºIm-mÅ-w-¼ïmÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-zbôm-qºÛ-GmÅ-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼- w-¼ïmÅ-M¾-Å-qï-¼ÛÅ-mP-zTº-zŸÝGÅ-fÞz-zÇem-M-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-Gmh-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎