w-¼ïmÅ-M¾-»ôPÅ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝü


2007.05.02

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-»ô-¼ôz-mÝz-¤ºÛ-»Þ¾-Iâ- w-¼ïmÅ-»Û-ºhÛ-¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-zÇkÝ-¤fº-¤ºÛ-mP-ºôÅ-zÇkÝ-¤fº-¤ºÛ-mP-ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-»ôh-q-mÅ-ÅÞ-¾-M¾-D-fôz-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-hz¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾PÅ-xôGÅ-¤Û-ºi-zºÛ-Eh-q¼-WÛ-»ôh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-w-¼ïmÅ-M¾-Å-qï-¼ÛÅ-mP-zTº-zŸÝGÅ-fÞz-zÇem-M-¤±ô-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎