º²¤-JÀÛP-mP-VߺÛ-h;º-P¾- 2ü


2007.06.07

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-DÞ¾-¤P-qô¼-Å-ŸÛP-ºhïzÅ-¾Å-hP.ü ¤ÛºÛ-zïh-uôh-‚-Mã¼-¤Dô-zºÛ-VߺÛ-h;º-P¾-±zÅ-Vï-ºyh-zŸÛm-»ôh-q¼- h;º-P¾-hïºÛ-»ôP-Aïm-hP-hï-¾-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-Dï-m-^ºÛ-ƒÛ-‡ÛÁ-;ô-¾¤-zÛ-»ºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-Z¤Å-ŸÛz-hP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-q-z=-ÁÛÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GZÛÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎