D-VïºÛ-GmÅ-¤W¾-‚ïh-Æô¾- 2ü


2007.01.09

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-źÞ-hÛ-Í-¼×-zÛ-»ºÛ-Å-GmÅ-¤ï-;-¼Þ-¾ô-¿e¼- ÈW-ŸïÅ-qºÛ-D-VïºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-ÁÛG-‚ïh-Æô¾-»ôh-q¼- hïºÛ-Mz-¿YôPÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hP- ZÛ-¼ïºÛ-‚ïh-ÇKô-zTÅ-qºÛ-Ç+ô¼- hï-ÇS-GmÅ-¤W¾-hï¼-zBôh-¥ôP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-D-VïºÛ-VôÅ-hqôm-Íz-hݾ-¤-WÛh-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-ºyôh-hï-¤Þ-¤fÞh-mÅ-GmÅ-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎