D-VïºÛ-GmÅ-¤W¾-‚ïh-Æô¾- 3ü


2007.01.17

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-D-VïºÛ-ÈW-GmÅ-¤W¾-ºhÝ-º²ô¤Å-Ç+zÅ- ZÛm-¼ïºÛ-xG-º±¾-HÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-Ç+ô¼- hï-ÇS-GmÅ-¤W¾-hÝ-fïPÅ-¤P-zBôh-¥ôP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-D-VïºÛ-VôÅ-hqôm- ÍÛ-¤×¤-Íz-hݾ-¤-WÛh-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-hݤ-zÞ-¤fº-¤-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎