Èà-TÛm-fºôºÛ-„Àô-Zï-zºÛ-¤Û-ºGô-ºFÛh-hÝ-zÇ+ôÅ-qü


2007.01.31

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-»ÛÅ-DôP-¼P-hP-„Àô-fG-Zï-zºÛ-¤Û-n¤Å-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-ºFÛh-¤fô-zºÛ-Gô-GmÅ-ÅÞ-zÇ+ô-GŸG-‚ïh-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-Gmh-hôm-Z¤Å-ŸÛz-q-Ç+Ý-ŸzÅ-¶Û-¾Û-¶ô-¾q-¾¤-HÛÅ-Çtï¾-zºÛ-ºƒô-¯ô¤-ŸÛG-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-wz-zNå¼-hP-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎