ZÛ-ÈôP-GÛ-M¾-ÆâP-¿Ëm-DP-ü


2006.12.27

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-¾¤-ZÛ-ÈôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-;Å- »Þ¾-hïºÛ-h-»ôh-ÆâP-Bôz-¾Å-DP-hïºÛ-±z-bà- „Àôm-Vïm-ŸÛG-GÛ-º²Ûm-BôP-‚Å-qºÛ-M¾-ÆâP-¿Ëm-DP-Pô-¤-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-‚-MãºÛ-¤P-¤ôÅ-fG-GTôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾- ZÛ-ÈôP-»ô-;-È-¤-¤Pº-DÞ¾-HÛ- fºô-»ôm-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-ÇÀôz-hqôm-M-¼Û-qj¨-M¾-qô-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎