z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-IôÅ-ºV¤ü


2006.11.15

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-ºV¤-‚ãP-zºÛ-mP-hôm-G®ô-DG-hP.ü IôÅ-¤fÞm-¾G-zÇe¼-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛºÛ-Mãh-¼Û¤-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼ü z¾-»Þ¾-M¾-Å-;Ù/-¤a-^ݼ-zTº-zŸÝGÅ-mÝz-¾ÞP-z=-ÁÛÅ-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎