z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-h;º-½‰ôG


2007.09.25

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-¤ºôºÛ-±ôGÅ-q-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Mz-bà-Mã-¤±m-WÛ-»ôh-hP-ü h-¾¤-HÛ-½‰ôG-F-ºhÛ-zŸÛm-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fÞz-z¸ô-»ôh-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-M-Å-;/-¤m-^ݺÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-±ï-zdm-mô¼-zÞ-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎