M-mG-hP-ZÛ-ÈôP-GÛ-ºƒï¾-¾¤ü


2007.04.18

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¶ïm-T-qºô-»ÛÅ-Zï-¾¤-ZÛ-ÈôP-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-GmP-»ôh-q¼- º±¤Å-G¸ÛGÅ-hïºÛ-zMãh-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-wm-Gmôh-WÛ-‚ãP-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-ZÛ-ÈôP-mP-zTº-zŸÝGÅ-ÇÀôz-hqôm-M-¼Û-±P-qj¨-M¾-qô-¾GÅ-ÅÞ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎