‚P-;ô-¼ÛºÛ-hݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-¿eü


2006.10.25

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-¾¤-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-±ôh-¿e-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-GÛÅ-z¿e-±ß¾-WÛ-ºi-º²Ûm-HÛ-»ôh-¤Ûm-Ç+ô¼- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-M¾-Å-ÅÛºô¾-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ- ÇkôP-GÝG-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-zÇem-º²Ûm-VôÅ-IGÅ-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎